Thiết Kế Website

DỊCH VỤ : Thiết kế website theo yêu cầu đính kèm
  • kể từ khi nhận cọc 50% bắt đầu triển khai đến 10 ngày hoàn thành bàn giao account cho bên mua, bên mua có trách nhiệm thanh toán số tiền còn lại Note