Shared Hosting Linux

Shared Hosting 2Gb


Dung lượng2 GB SSD

Domain Addon 2 Domain

Băng Thông Truyền TảiKGH

Sub DomainKGH Sub domain

Chống DDoSBasic Miễn Phí

Email Server KGH

Shared Hosting 1Gb


Dung lượng1 GB SSD

Domain Addon 1 Domain

Băng Thông Truyền TảiKGH

Sub DomainKGH Sub domain

Chống DDoSBasic Miễn Phí

Email Server KGH

Shared Hosting 5Gb


Dung lượng5 GB SSD

Domain Addon KGH Domain

Băng Thông Truyền TảiKGH

Sub DomainKGH Sub domain

Chống DDoSBasic Miễn Phí

Email Server KGH