VPS NVME

Cloud NVME A


RAM1 Gb

CPU 1 Core

SSD NVME20Gb

Băng ThôngKGH

Chống DDoSBasic Miễn Phí

Cloud NVME B


RAM2 Gb

CPU 2 Core

SSD NVME30Gb

Băng ThôngKGH

Chống DDoSBasic Miễn Phí

Cloud NVME C


RAM3 Gb

CPU 2 Core

SSD NVME30Gb

Băng ThôngKGH

Chống DDoSBasic Miễn Phí

Cloud NVME D


RAM8 Gb

CPU 2 Core

SSD NVME60Gb

Băng ThôngKGH

Chống DDoSBasic Miễn Phí